q-wiet naskool 2

Naskool

q-wiet naskool 2
naskool1
 1. DOEL
 • Die sentrum is gestig met die oog op dienslewering aan die gemeenskap.
 • Dit moet as ‘n tuiste vir die werkende ouerpaar/enkelouer se kind na skoolure dien.
 1. BEHEER
 • Die hoof van die naskool rapporteer aan die skoolhoof. Die oorkoepelende beheer berus by die Beheerliggaam van die skool.
 1. PERSONEEL
 • Die personeel bestaan uit die naskoolhoof, vier ander dames en ‘n sentrumhulp.
 1. STANDPLAAS
 • Die sentrum word op die skoolterrein bedryf.
 • Dit beskik oor ‘n eie lokaal.
 • Die lokaal is prakties en is met ‘n verskeidenheid fasiliteite toegerus.
 1. SENTRUMTYE
 • Die sentrum open direk na skool en sluit om 17H30.
 • Die personeel bly aan diens tot 17H30.
 • Gedurende die vakansie is die sentrum vanaf 6H30 tot 17H30 in bedryf.
 • Desembermaand sluit die sentrum op 15 Desember om 13H00. Die naskoolhoof het   die diskresie om dit   vroeër te sluit.
 1. TARIEWE
 • Naskoolgelde word deur die beheerliggaam vasgestel en jaarliks in Oktober/November aangepas.
 • Naskoolgelde is ten volle betaalbaar vanaf Januarie tot November, ongeag vakansies.
 • Naskoolgelde is vooruitbetaalbaar teen die 7de van elke maand.
 • Indien ‘n leerder die naskool nie meer gaan bywoon nie, moet een kalendermaand vooruit skriftelik kennis gegee word.
 • Vakansiegelde sal voor elke vakansie deurgegee word. Koepons sal 2 weke voor die aanvang van elke vakansie by die Finansies kantoor beskikbaar wees gedurende   kantoor ure.
 • Desembermaand betaal leerders R10.00 per dag per leerder tot en met die sluiting van die naskool.
 • Alle tariewe is onderhewig aan verandering.
 • Die naskool word finansieël onafhanklik bedryf en is uitsluitlik van die naskoolgeld   afhanklik.
 • Die naskool is n kontantvrye sone.
 1. SENTUMLEDE
 • Leerders vanaf graad 1 tot graad 7 mag ingeskryf word. Dagleerders is ook welkom teen R40.00 per leerder per middag. Hierdie bedrag is onderhewig aan verhoging. Koepons is ook hiervoorby die finansieskantoor beskikbaar. GEEN leerder sal sonder n koepon toegelaat word nie.
 1. REGISTER
 • n Presensie van daaglikse bywoning word direk na skool gehou.
 • Ouers moet hule kind/ers ALTYD kom uitteken by diesentrum, ongeag hoe vroeg hulle gekry word.
 • Bywoning van alle aktiwiteite word deurlopend met toesighoudende personeel gereël.
 • Alle aktiwiteite word aangeteken op die klas register.
 • Leerders wat uitgenooi word na partytjies, ens. moet asseblief ‘n brief saambring. ‘n Sms sal ook aanvaarbaar wees en gestuur word na 072 361-3563
 1. DIENSTE
 • n Ligte maaltyd word direk na skool aangebied.
 • Die spyskaart is in die kombuis opgeplak en word 6 weekliks herhaal.
 • Die voorbereiding van die maaltyd wat vooraf beplan is, word deur die naskoolhoof en sentrumhulp gedoen.
 • Studietyd 14H00 – 16H00 geskied onder die 4 personeellede se persoonlike toesig en   hulp. Geen speletjies word dan gespeel nie. Bring asseblief ‘n boek saam om te lees,   indien geen huiswerk nie.
 • Tydens die studietyd word graad 1 - 4 in afsonderlike lokale vir studie geplaas. Graad 5 - 7 deel 'n studielokaal onder toesig van n opgeleide onderwyseres. Alle kinders word verplig tot studietyd.
 • Leerders wie se huiswerk klaar gedoen en gesien is, mag gaan speel.
 • Die finale kontrolering en ondertekening van die huiswerk bly steeds die ouer se verantwoordelikheid.
 • Buitemuurse aktiwiteite kan normaalweg by die skool beoefen word (punt 8).
 • Sodra u kennis dra van u kind se aktwiteite moet   u ons skriftelik laat weet, sodat hier ook goeie   kontrole   gehou word. Alle kinders moet by die betrokke naskoolpersoneel rapporteer sodra hulle terug is van ‘n aktiwiteit.
 • Tydens skoolsport by ander skole kan u kind gou kom eet (spesiale reëlings word getref).
 • Personeel aanvaar geen verantwoordelikheid vir verlore of gebreekte eiendom nie.
 • Vir noodgevalle kan ouers na die naskool skakel. Tel: 012 333-0255.
 • Selfoon: 072 361-3563.
 • Selfone moet tydens studietyd afgeskakel wees.
 • Ouers moet die naskool selfoon skakel vir enige reëlings. Nie u kind nie.
 1. DISSIPLINE
 • Leerders wat hulle skuldig maak aan herhaaldelike wangedrag se ouers sal dienooreenkomstig ingelig word en die gevaar loop om die gerief van die sentrum ontneem te word. Dieselfde dissiplinemaatreëls van die skool geld ook by die naskool.
 1. DONASIES
 • Aangesien die sentrum op ‘n nie-winsgewende basis tot voordeel van ons leerders bedryf word sal donasies in die vorm van kontant, vrugte, lekkernye en tweedehandse   speelgoed, boeke en speletjies hoog op prys gestel word.
 1. MIDDAG PROGRAM

         Die middagprogram sien soos volg daaruit:

 • 13H15 – 13H45 Meld aan by naskool, ons leerders eet en mag met geen ander aktiwiteit   begin alvorens hy/sy nie geëet het nie.
 • 14H00 – 16H00 studie vind plaas in vyf verskillende lokale waar stilte gehandhaaf word. Die betrokke personeellid verleen hulp waar nodig. Indien ‘n leerder ander   aktiwiteite gedurende studietyd het, is die onus op hom/haar om die huiswerk af te handel.
 • 16H00 – 17H00 Ekstra studietyd vir die wat dit benodig.
 • 15H30 – 16H00 Broodjies word aan die leerders uitgedeel. Die leerders speel hierna in ‘n bepaalde terrein wat duidelik aan hulle uitgespel is. Dit is in hierdie bepaalde gebied waar die ouers hulle kinders kom afhaal. Problem ontstaan wanneer leerders nie in hierdie areas is nie en gesoek moet word. Dit maak dit vir u en vir ons baie moeilik. Wys asseblief vir u kind(ers) op die belangrikheid van hierdie prosedure.

Kontrole oor leerders by die naskoolsentrum:

 • Veiligheid van ons leerders is van die grootste belang. Daarom moet u as ouers, wanneer u kind(ers) kom afhaal, vir hulle op die naamlys afteken. Laat u kind die dame aan diens groet want alleen dan is ons bewus daarvan dat hy/sy die terrein verlaat. Na 17H30 sal personeel geen verantwoordelikheid vir leerders wat nog hier is, aanvaar nie. Ingeval van nood moet personeel voor 17H00 geskakel word. Geen leerder sal toegelaat word om vir sy ouers buite te wag nie. Indien ‘n ouer ‘n spesiale afhaalreeling wil tref, moet die personeel gebel word – nie die leerder se selfoon nie. U kan ons skakel by tel. 012 333 0255   of sms na 072 361 3563.

Ons vertrou dat bogenoemde inligting vir u van nut is en dat dit u gerusstel omtrent u kinders. Skakel my asseblief indien daar onduidelikheid is.

Vir enige vrae of meer inligting kontak Reneé de Wet by (012) 333-0255/52.

rocket

Die Skool waar...
elke kind tot sy reg kan kom.

icon_08

Die Skool waar...
balans vir ons belangrik is.

icon_09

Die Skool waar...
gelukkige kinders vir ons 'n prioriteit is.

Registrasievorms en ander dokumente